NOTA DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

INTRODUCERE

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU, cu sediul in str. Spiru Haret  nr.2-4, telefon/fax 534000, cod fiscal 4278728, cont RO45TREZ24F660601200130X deschis la Trezoreria Bacau , reprezentat prin EC. POPA GEORGE ADRIAN – MANAGER şi  Ec. ANTON ADRIANA  – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, in calitate de Operator,  impreuna cu imputernicitii sai, prelucreaza datele domneavoastra personale in conformitate cu cerintele  Regulamentului General privind Protectia Datelor 679/2016 (GDPR)  precum si a celorlalte legi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabile pe teritoriul Romaniei.

Protectia  datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezenta o preocupare constanta a societatii noastre, de aceea dorim sa va oferim toate informatiile necesare pentru o informare completa si transparenta cu privire la prelucrarea datelor personale realizata de catre  societatea noastra.

Aceasta nota de informare cuprinde informatii importante, de aceea va incurajam sa acordati timpul necesar pentru a o parcurge in intregime  si sa va asigurati ca o intelegeti pe deplin. Personalul nostru specializat va sta la dispozitie  pentru orice neclaritate cu privire la aceasta.

CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Date cu caracter personal pe care Societatea noastra le prelucreaza in mod direct sau indirect de la dumneavoastra  sau rezultate in urma serviciilor prestate,  includ urmatoarele categorii de date :

 • Date de identificare: nume si prenume, CNP, serie si nr CI
 • Date de contact: adresa  de e-mail, domiciliu, numar de telefon
 • Date medicale: ex: simptome, boli anterioare, analize si medicamente administrate in trecut,  rezultatele analizelor pe care le efectuam, grupa sangvina
 • Detalii de plata: numarul contului bancar/IBAN, adresa de facturare,  numele si prenumele titularului cardului, care poate fi o alta persoana decat dumneavoastra, daca plata este realizata de catre acea persoana.
 • Detalii referitoare la asigurari
 • Alte date personale: vocea si imaginea persoanei vizate (captate prin intermediul apelurilor video, daca este cazul de consultatie video)

Societatea respecta principiul GDPR de minimizare a datelor cu caracter personal, astfel incat la momentul colectarii datelor personale va vom solicita doar acele date care sunt strict necesare pentru indeplinirea scopurilor.

Nefurnizarea datelor personale solicitate de catre Societatea noastra poate duce la imposibilitatea prestarii serviciilor pe care ni le solicitati.

SURSA DATELOR PERSONALE

In general Societatea noastra colecteaza datele pe care ni le furnizati in mod direct prin intermediul chatului dedicat, sau oricaror alte modalitati de contact disponibile pe site-ul https://pediatrica.ro, sau prin intermediul  platformei Doxy.me, in cazul consultatiilor audio-video.

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care Societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 • Prestarea de servicii medicale,  activitati de prelucrare care presupun in general obtinerea de informatii necesare desfasurarii activitatii cum ar fi :
 • comunicarea cu dumneavoastra;
 • identificarea dumneavoastra si a serviciilor solicitate.
 • inregistrarea serviciilor medicale prestate.
 • colectare informatii  medicale necesare, diagnosticare, etc
 • informarea dumneavoastraprivind rezultatele serviciilor prestate.
 • alte activitati conexe

 

 • Scopuri finaciar-contabile
 • inregistrare platide la dumneavoastra sau  realizate de o alta persoana in numele dumneavoasta;
 • factuare;
 • recuperare debitede la dumneavoastra (inclusiv prin intermediul firmelor externe de recuperare creante);
 • restituire sume de bani catre dumneavoastra;
 • transmiterea de notificari de plata;
 • crearea de rapoarte  interne cu privire la situatiile financiare si operationale;
 • alte activitati finaciar-contabile conexe.

 

 • Gestionarea  reclamatiilor;
 • Colectarea, inregistrarea, solutionarea situatiilor  pe care dumneavoastra ni le semnalati;

 

 • Administrarea  si mentenanta programelor informatice;

 

 • Gestionarea sistemelor informatice cu privire la  securitatea acestora(masuri tehnice de securitate  , remedierea erorilor si a altor probleme tehnice, realizarea  de audituri IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate, etc.  )

 

 • Indeplinirea obligatiilor legale
 • Arhivare;
 • Sanatate si securitate;
 • Pastarea de evidente cu privire la activitatea Societatii;
 • Respectarea oricaror obligatii legale  impuse  de lege;
 • Alte cerinte legale obligatorii.

TEMEIURILE LEGALE IN BAZA CARORA PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTA

 • Consimtamantul dumneavoastra , pe care  ni-l oferiti in momentul in care ne trasmiteti informatii si date cu caracter personal, in special prin intermediul platformelor online, disponibile pe site, precum si in alte situatii similare. Va puteti retrage in orice moment consimtamantul, atat timp cat nu exista alt temei legal care nu implica pastrarea prelucrarea datelor pentru o perioada mai indelungata decat v-ati dat acordul (ex,: obligatie legala, contract, etc). Pentru retragerea consimtamantului puteti folosi  acelasi canal de comunicare ca cel initial sau puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor la adresa de e-mail disponibil la sectiunea “Contact”
 • Contract,in cazul datelor personale colectate in scopul prestarii  de servicii medicale si a situatiilor similare.
 • Obligatie legala,pentru situatiile indeplinirea obligatiilor noastre de arhivare, obligatiile de a comunica datele autoritatilor publice competente la cererea acestora, alte  obligatii legale.
 • Interes vital, in situatii de urgenta medicala sau in alte situatii similare, in care va aflati in incapacitate fizica sau juridica de a va da consimtamantul, in scopul de a va prelucra datele personale pentru a va proteja interesele vitale.
 • Interes public,in caz de urgenta, daca va fi necesar sa prelucram datele  dumneavoastra din motive de interes public in domeniul sanatatii publice precum protectia impotriva amenintarii transfrontaliere grave la adresa sanatatii , asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, in temeiul dispozitiillor legistatiei Uniunii Europene si a Romaniei.
 • Interesul legitim al Societatii noastre in situatii precum , constantarea, exercitarea si apararea unui drept in instant, pentru situatiile care nu se pot rezolva pe cale amiabila; Asigurarea securitatii informationale a sistemelor fizice si informatice, etc

PERIOADA DE PASTRARE A DATELOR

Datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra le pastram strict pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor conform cerintelor legele si a procedurilor interne de stocare. In cazul documentelor medicale, perioada este cuprinsa intre [  –   ]. In cazul documentelor finaciar-contabile perioada de pastrare a documentelor este de pana la 10 ani. Pentru informatii detaliate, va rugam sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor.

Societatea poate decide anonimizarea datelor  si pastrarea acestora pentru rapoarte statistice, lipsindu-le de caracterul personal, motiv pentru care nu mai este necesara stergerea acestora.

DREPTURILE  DE CARE BENEFICIATI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Societatea noastra, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Societatii noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare,respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Societatea noastra a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectareaunei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află Societatea noastra.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– Societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră  ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societatii noastre prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societatea noastra  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al societatii noastre sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Societatea poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, direct pe site-ul autorității dataprotection.ro.

DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea noastra poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, colaboratori de marketing,  furnizori de servicii IT, furnizori de servicii financiare, contabile, juridice, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului.
 • pentru desfășurarea activităților financiar-contabile;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru intretinerea si adminstrarea sistemelor IT.
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

TRANSFERURI INTERNATIONALE DE DATE

In acest moment nu transferam si nu intentionam sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal catre o tara terta sau organizatie international din afara cadrului GDPR.  In masura in care acest lucru va fi necesar, va vom transmite in prealabil o nota de informare cu privire la aceasta si totdata, ne vom lua toate masurile adecvate si corespunzatoare conform  legilor in vigoare.

PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE

Societatea noastra nu utilizeaza in acest moment procese decizionale automate bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afectele intr-un mod  similar intr-o masura semnificativa.

CONTACT

Societatea noastra va furnizează gratuit informații privind prelucrarea datelor personale în baza unei cereri, fără întârzieri nejustificate, în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În funcție de complexitatea informațiilor solicitate, acest termen poate fi prelungit cu 60 zile informându-vă cu privire la motivele prelungirii  termenul inițial.  Pentru cererile primite în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați informațiile în alt format (tipărit). În situațiile în care ne solicitați aceleași informații repetitive, excesive sau fără temei legal, Societatea poate să refuze furnizarea de informații.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastra, să obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați  prin intermediul responsabilului nostru cu proectia datelor la:

Punct de lucru: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

E-mail: contact@pediatrica.ro

Telefon: 0234 534 000